ประวัติวิทยากร

การศึกษา

 • ปี 2531 ปริญญาตรีครุศาสาตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ปี 2544 ปริญญาโทคณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2555 ปริญญาเอก คณะปรัชญสดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีงาม
 • ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ตำแหน่งทางสังคม

 • ที่ปรึกษาด้านวิทยากรสโมสรฝึกพูดเชียงราย
 • ที่ปรึกษาชมรมคนดีศรีเชียงราย
 • ที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุนจังหวัดเชียงราย
 • ที่ปรึกษาชมรมเยาวชนนักเต้นเชียงรายสู่สากล
 • ที่ปรึกษาชมรมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและการละครเชียงราย
 • คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
 • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเชียงราย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

 • ปี 2531 – 2548 ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปี 2548 – 2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
 • ปี 2549 – 2557 ผู้ประเมินภายนอกสำนักงานประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานการศึกษา
 • ปี 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์สอนระดับปริญญาโท วิชาประกันคุณภาพการศึกษา วิชานวัตกรรมการศึกษา
  • อาจารย์สอนระดับปริญญาเอก วิชายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร

 • ปี 2535  วิทยาสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก
 • ปี 2538  ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสโมสรฝึกการพูดพะเยา
 • ปี 2539  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม สโมสรการฝึกการพูดเชียงราย
 • ปี 2543 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านวิทยากรสโมสรฝึกการพูดเชียงราย และเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมทั้งสถานศึกษา ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น บุคลิกภาพที่ดี การพูดในที่ชุมชน หลักมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 1.  ศึกษาดูงาน ประเทศฮ่องกง วันที่ 1-3 มีนาคม 2547
 2. ศึกษาดูงาน เมืองซีอาน ประเทศจีน วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2547
 3. ศึกษาดูงานและร่วมงาน ประเทศอินโดนีเซีย “Toward Enhancement of Economic,Social,Technological and Environmental Develoment for Welfare Implications in Asia-Pacific”  วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553
 4. ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2553
 5. ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2-4 เมษายน 2554
 6. ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม วันที่ 12-15 กันยายน 2556
 7. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุพันนะวงประเทศลาว วันที่ 9-11 ธันวาคม 2557
 8. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-13 มกราคม 2558
 9. ศึกษาดูงาน SMK SRI MUDA ประเทศมาเลเซีย วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558
 10. ศึกษาดูงาน และเสนองานวิจัยในงาน “THIRD 21 CENTURY ACADEMIC FORUM CONFERRENCE AT HAWARD” มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 20-22 กันยายน 2558
 11. ศึกษาดูงาน สิบสิงปันนา ประเทศจีน วันที่ 22-24 ตุลาคม 2558
 12. ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559
 13. ศึกษาดูงาน SEKOLAH MENENGAH SAINS SELANGOR ประเทศมาเลเซีย วันที่ 15-17 ตุลาคม 2560
 14. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และเสนอผลงานวิชาการ ในงาน SIBR-RDINRRU Conferrence on Interdisciplinary Business and Economics Research ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 10- 14 เมษายน 2560
 15. ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่อง

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่องรายการที่หนึ่ง

ชื่อรางวัล : คนดีศรีเชียงราย  ปี พ.ศ. 2553

หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่องรายการที่สอง

ชื่อรางวัล : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2556

หน่วยงาน : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับจังหวัดเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่องรายการที่สาม

ชื่อรางวัล : ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่นระดับประเทศ  ปี พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : สภาผู้ปกครอง และครู แห่งประเทศไทย

 

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่องรายการที่สี่

ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่นประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 

เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่องรายการที่ห้า

ชื่อรางวัล : บุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านผู้มีความเสียสละ สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมคนดีศรีเชียงราย อย่างดียิ่ง  ปี พ.ศ. 2591

หน่วยงาน : ชมรมคนดีศรีเชียงราย